Bilden visar arbetsmarknadsförvaltningens organisationskarta. Förvaltningschef, avdelningschefer, enhetschefer, verksamhetsansvariga och rektorer.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med kompetensförsörjning och ansvarsområdet omfattar alla de arbetsmarknadsinriktade insatser som berör kommunen, samt integrations - och vuxenutbildningsfrågor.

Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. Förvaltningen bedriver verksamheter och projekt som ger praktik, studie- och utvecklingsplatser för arbetssökande och andra grupper. Detta möjliggörs genom att både verksamheterna för arbetsmarknadsåtgärder och den kommunala vuxenutbildningen ingår i förvaltningen.

Förvaltningen gör särskilda satsningar på ungdomar och erbjuder feriejobb där ungdomar får en första kontakt och introduktion i arbetslivet.

Inom uppdraget ingår även flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn.

Arbetsmarknadsförvaltningen ligger under kommunstyrelsen.

Tillförordnand förvaltningschef
Sven Lindahl
0920-45 30 00

Arbetsmarknad- och integrationssavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningens uppgift är att bistå de människor som står utanför arbetsmarknaden genom arbetsmarknadspolitiska insatser. Avdelningen erbjuder människor som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden en praktik- eller utbildningsplats. Målet är att det ska leda vidare till ett arbete eller studier.

Genom att delta  i en respektfull miljö, erbjuder vi att under eget ansvar i samråd med vägledning, konkretisera, planera och utveckla möjligheter för ett framtida yrkesliv.

Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, vuxenutbildningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt de lokala fackliga organisationerna.

Integrationsavdelningen

Flyktingmottagning
Flyktingsekreterare och mottagningshandläggare jobbar med att ge praktisk hjälp i samband med bosättningen. De stödjer den nyanlända att ta del av övrig kommunal service och ger information och vägledning om svenska samhället i syfte att underlätta etablering. Flyktingmottagningen hjälper även till med barnens introduktion till förskola, barnomsorg, skola och andra insatser för barn och ungdomar.
Flyktingmottagningen förmedlar även kontakter med vänfamiljer och ansvarar för att tillhandahålla samhällsorienteringen åt kommunerna i Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix.
Flyktingmottagningens målgrupper är nyanlända med uppehållstillstånd, kvotflyktningar, egenbosatta/självbosatta med uppehållstillstånd, familjeanknytning.
Flyktingmottagningen driver för närvarnade projekt inom samhällsorientering och föräldrastöd

Avdelningschef Magnus Johansson
0920-45 30 00

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har som uppdrag att tillgodose utbildning i olika former för kommunmedborgare över 20 år.

Vid Vuxenutbildningen i Luleå kan du studera inom följande utbildningsformer;

Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Gymnasial yrkesutbildning, Särskild utbildning för vuxna – grundläggande samt gymnasial, Yrkeshögskola och Uppdragsutbildning.

Vuxenutbildningchef Nicklas Häggström
0920-45 30 00

Tillväxt och utvecklingsavdelningen

Tillväxt och utvecklingsavdelningen arbetar förvaltningsövergripande med att initiera och samordna projekt som rör flera avdelningar, förvaltningar eller externa intressenter och har ansvar för frågor som rör verksamhetsutveckling, personal, ekonomi, kommunikation och IT. Avdelningen har även ansvar för förvaltningens diarium och administration av förvaltningens EU-projekt.

Avdelningschef Sven Lindahl
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 november 2023