GIS-ingenjörer visar på kartapplikation på bärbar dator

Digital samhällsbyggnadsprocess och GIS

Vad innebär digital samhällsbyggnadsprocess?

Med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen får Luleå kommun möjlighet att:

 • ge Luleås invånare möjlighet att ta del av planer i tidiga skeden.
 • få bättre samverkan och utbyte av information mellan samhällsbyggnadsprocessens aktörer.
 • få minskad miljöpåverkan genom smartare val och beslut kring hur vi bygger staden baserad på fakta och analys.
 • få bättre beslutsunderlag för utvecklingen av kommunens markanvändning.
 • effektivisera och kvalitetssäkra informationsflöden i processer.

I och med detta kan kommunen spara både tid och pengar vid planering och byggnation och utveckla ett bättre och mer hållbart Luleå.

Regeringen, via geodataansvariga och fastighetsbildande myndigheten Lantmäteriet samt Plan- och byggmyndigheten Boverket, beskriver den Digitala samhällbyggnadsprocessen med följande bild:

Bild över den digitala samhällsbyggnadsprocessenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

I processen är det viktigt att information flödar på ett effektivt sätt genom processen och att geodata är hjärtat.

Alla de gröna cirklarna är geodata centralt.

I Luleå kommun är det Sektion Geodata som arbetar strategiskt med GIS, geodata och kartor.

Nedan visas några goda exempel på hur Luleå Kommun idag arbetar med digitala kartor och geodata samt Geografiska informationssystem (GIS) i samhällsbyggnadsprocessen.

Har du idéer på nya karttjänster för medborgare?

Digital översiktsplan i ett interaktivt GIS

Digital översiktsplan Länk till annan webbplats. är ett nytt koncept där Luleå kommun presenterar översiktsplanen som kommer att gälla från 2020.

I arbetet följer vi Boverkets förslag till standard för framtagandet av översiktsplan och lagrar information och kartinformation digitalt. Vi kan enkelt visa översiktsplanen i form av digital karttjänst.

Effekt
Enklare för medborgare att ta del av vilka riktlinjer kommunen tar för kommande utvecklingsområden och bevarande av mark och vattenanvändning.

Digitala detaljplaner för alla på webben

Alla detaljplaner är digitala scannade och visas på kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Effekt
Byggherrar kan på ett enkelt sätt enkelt se vad som gäller för ett visst område genom att studera områdets detaljplan.

Samråd-GIS med digital kartapp

Bild på personer ute och går i ett snörikt Luleå

I detaljplaneprocessen finns det alltid moment av samråd. Det bygger på att man tar in vad medborgare och intressenter tycker och tänker om planen.

Luleå kommun genomför bland annat med mobila GIS-applikationer digitala samråd och så kallade Trygghetsvandringar. Med GIS-verktyg kan de som deltar på samråd klicka in synpunkter på digitala kartor.

Synpunkterna blir nya insikter för samhällsplanerarna. Som exempel har man låtit skolklasser beskriva hur tryggt det är att ta sig till skolan. Dessa data bearbetas sedan av stadsplanerare för att få nya insikter hur man till exempel kan bygga bättre och tryggare skolvägar för barnen i Luleå kommun.

Läs mer om Luleå kommuns arbete med trygghetsvandringar.

Effekt
Smart planering, medborgarinflytande, effektiv och rolig datainsamling

En hållbar stad och ett hållbart resande

Kommunen har många projekt kring att få luleåborna att resa mer hållbart.

Vi satsar till exempel på att få fler att cykla och visar var vi prioriterar snöröjning för medborgare:

Karta med prioriterade vägar för snöröjning Förstora bilden

Karta som visar prioriteringsordning för snöröjning

På kontoret kan kommunens drift och underhållsavdelning med hjälp av GPS-teknik i system med kartans hjälp se var maskiner och underhållsfordon befinner sig och vilka gator som har fått någon form av åtgärd.

Effekt
Enkelt för medborgare och plogaktörer att se vilka gator som prioriteras vid snöfall. Driftsledning ser var maskiner befinner sig och vilka åtgärder som är utförda.

Parkeringsplatser som öppna data

 • Var kan man parkera i Luleå?
 • Vad kostar det att parkera i olika zoner?
 • Var finns handikapp-parkeringar?
 • Var finns elbilsladdare?

Karta med parkeringsinformation Länk till annan webbplats.

Effekt
Enklare för medborgare att planera sitt resande och parkerande.

Luleå kommuns vision kring att arbeta med GIS i samhällsbyggnadsprocessen

Händer som pekar ut delar på en karta

Att ta beslut med digitala GIS verktyg är i många fall effektivare än att göra det med papper och penna.

Alla i kommunen, såväl medborgare, tjänstepersoner och företag som behöver ta beslut ska gör det på korrekta geografiska data.

Vi samarbetar med flertalet andra myndigheter och utbyter digital information på smarta, enkla och effektiva sätt.

Läs mer: Artikel om Luleå kommuns smarta kartor i Vårt Luleå Länk till annan webbplats.

Med hjälp av data och visualiseringar i våra GIS eller informationssystem med kartor kan våra tjänstepersoner men också medborgare få nya insikter. Hitta bättre, förstå vad som händer, få bättre kvalitet, vara effektivare.

Vi arbetar också för att få ännu mer kartbaserad interaktion i Kommunens e-tjänster, till exempel kring felanmälan där man enklare ska kunna felanmäla objekt (vägar, fastigheter, utrustning med mera) med hjälp av ett kartklick!

Vad vill vi arbeta mer med i framtiden?

Vi vill bygga upp och förbättra våra geodata så att de också stödjer 3D. I och med detta så kan man skapa så kallade ”Digitala Tvillingstäder”. I vilka man också kan studera och analysera staden i digitala 3D modeller!

Detta arbete pågår redan nu i många sammanhang av vilket man kan få lite inspiration från nedan:

Intressanta länkar om 3D och tvillingstäder:

3D på Luleå Tekniska Universitet Digitala tvillingar, bland annat film över Kiruna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3D animering hur Facebook hallen i Luleå byggs upp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3D animering Trafikverket Gäddvik cirkulationsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Risslan 3D animering rendering nya brandstation/rondellen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Sweco tillsammans med PEAB och Luleå kommun har projekterat en ny cirkulationsplats på Haparandavägen för anslutning till det nya området Risslan, där Luleås nya brandstation och återvinningscentral ska byggas.)

3D visualisering Luleå Hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.youtube.com/watch? Länk till annan webbplats. (Gjord redan 2012)

Alla animeringar visar hur det kommer att se ut. Även 3D data är geodata och CAD och GIS-system i botten krävs för att kunna skapa dessa ”virtuella” filmer.

Korrekt kvalitet på data

Utsnitt ur en webbsida

Geodata är hjärtat. Fel data in i system och analyser kommer att generera fel data ut och sämre resultat i våra analyser.

Luleå Kommun har som en av landets första kommuner genomfört Blåljuskollen. Det är ett projekt att förbättra och ha koll på processerna kring geodataförsörjning vilka är viktiga för blåljus-verksamhet.

 • Vägar
 • Byggnader
 • Fastigheter
 • Anläggningar med mera

Data uppdateras i nationella databaser (Hos Lantmäteriet, Trafikverket och Transportmyndigheten) (Via e-Tjänster)

Blåljuskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korrekt störningskarta och information till medborgare

Bild på störningskarta

Vi behöver prioritera underhållet på våra vägar. Vi reparerar lagar och bygger om för en bättre miljö.

Uppdaterad trafikstörningar ser du på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack vare arbetet med blåljus-kollen har vi nu uppdaterad information var trafikarbeten pågår. Den informationen skickas också till den nationella föreskriftsdatabasen på transportstyrelsen.

Informationen visas på kommunens egna digitala kommunkarta.

Effekt
Bättre planering av bilresor, mindre miljöpåverkan, mer förstående och glada bilister.

Kommunkartan - vår gemensamma karta till medborgarna

Bild på kommunkarta

Vi är nöjda med att kunna ha en fin kommunkarta (med aktuella geodata) till kommunens medborgare.

Kommunmedborgare får enkelt via kartan information om valfritt område. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen hämtas från olika kartlager vilka i sin tur alltså hämtar data från kommunens verksamhetssystem/GIS.

Det finns även enkla funktioner för att:

 • Dela karta och platser
 • Mäta längder och ytor och få koordinater
 • Se koordinater i Luleås koordinatsystem
 • Söka på aktuella gator, fastigheter och områden och sök i specifika lager

Digitala GIS-stöd för tjänstepersoner och alla som arbetar i Luleå kommun

Luleå kommun har i samarbete med Boden, Piteå och Älvsbyn utvecklat ett enkelt samarbetsverktyg (GIS) med kartan i centrum för sina medarbetare. Det kallas internt för WebGIS.

Detta interna WebGIS används i olika processer av över 500 tjänstepersoner och är öppet för ALLA som jobbar i kommunen.

Alla lager är dock inte tillgängliga för alla utan styrs med behörigheter. Vissa informationslager är också klassade som informationskänsliga.

Vi hanterar i nuläget redan över 500 informationslager från kommunens verksamheter inklusive aktuella bakgrundskartor: Kommunkarta, Fastighetskartor, Flygbilder och så vidare.

Nedan visas en bild av hur WebGISet kan se ut med olika kartlager (med tillhörande information) i detta fall terräng, byggnader och data (träd, gräsytor, soptunnor, lekplatser med mera) från vår Parkdatabas.

Det interna WebGIS-et presenterar och visualiserar olika damängder från alla kommunens olika förvaltningar och kommunala bolag i samverkan.

Vi hämtar och visar också öppna data från myndigheter i geodatasamverkan i WebGIS-et.

Nytta/Effekter av WebGIS
För medarbetarna på Luleå kommun av WebbGISet innebär det att med rätt data kunna ta Rätt beslut! Ha koll på läget! Och snabb och bra handläggning av ärenden. Vi får en bättre samhällsbyggnadsprocess!

Arbete i WebGISet

Som vi resan nämnt ovan kan medborgare lämna synpunkter om staden via telefonappar som används vid sk trygghetsvandringar. Indata ger planerarna på kommunen input med värdefulla synpunkter från de som lever i staden.

Data visas sedan för tjänstemän/stadsplanerare i WebGIS-et. Planerarna kan jobba vidare med åtgärder och uppföljning.

Inventeringsappar (Mobila GIS applikationer)

Vi försöker mer och mer få information ut till våra ”medarbetares händer” (egentligen mobiltelefoner) som man kan ta del av via appar och digitala tjänster.

Istället för inventering med pappersprotokoll så utvecklar vi till exempel mobila kartappar för tjänstemän som till exempel parkskötare, fältarbetare och VA-personal.

De kan i realtid i fält med sin jobbtelefon via appar och formulär:

 • Inventera klippta gräsytor och grusupplag
 • Slambrunnsinventera
 • Trädinventera
 • Appar för sopkorgar där man kan rapportera fulla eller trasiga offentliga soptunnor. Vi har också exempel på smarta återvinningsstationer som kommunicerar när de vill bli tömda!

Sidan uppdaterades den 9 februari 2023