Utomhusmiljö Bergets förskola, en del av förskolans gård

Bergets förskola

Bergets förskola ligger på Skurholmen i anslutning till Furuparksskolan. Förskolegården inbjuder till lek och rörelse och ger förutsättningar för fysiska utmaningar liksom skogsområdet som finns i direkt anslutning till gården. Tillsammans med nyfikna pedagoger får barn upptäcka, undersöka och lära sig saker och utveckla sin sociala förmåga.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

På Bergets förskola finns fem avdelningar varav tre för de yngre barnen och två för de äldre. Pedagogisk dokumentation är vårt verktyg för att följa barnens och pedagogernas läroprocesser och i våra projekt involveras läroplanens olika målområden.

Vår vision: Vi strävar efter att erbjuda alla barn en utbildning för en hållbar värld där medskapande, kreativitet och lustfylld lärande ger växkraft.

Hos oss tas barnens intressen och idéer tillvara och blir en viktig del av utbildningen vilket bidrar till delaktighet och ökat inflytande. Alternativa kommunikationsmedel och IKT är en naturlig del i utbildningen.

Förskolans miljö är tillgänglig och erbjuder berikande, föränderligt material som möjliggör och uppmuntrar att utforska, undersöka och skapa på olika sätt vilket främjar barns kreativitet.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Lärmiljön stimulerar till utforskande, variationsrika lekar och aktiviteter och är en viktig del i arbetet med barns inflytande då det möjliggör för barnen att påverka sin utbildning genom att göra egna val. Barn organiseras i mindre grupper i syfte att skapa förutsättningar att uttrycka sina tankar, lyssna och bli lyssnad på och att få tid att formulera sig. Med färre barn i gruppen ges pedagogerna möjlighet att ta del av barnens tankar och frågor, en viktig förutsättning i barns inflytande.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete med föräldrarna är en förutsättning för att barnens vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt. Genom daglig kontakt, blogg, ett föräldramöte, introduktions- och utvecklingssamtal, föräldraråd och pedagogisk dokumentation kan föräldrarna bli delaktiga i utbildningen på förskolan.

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter, personal och rektor och träffas tre gånger per läsår. Syftet är att öka föräldrarnas delaktighet och att vara idéforum för utveckling.

En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas. Arbetet för likabehandling är en del av förskolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla barns lika rättigheter och möjligheter.

I likabehandlingsplanen konkretiseras våra metoder, förhållningssättet och åtgärder i arbetet som syftar att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen revideras kontinuerligt och barnens tankar är en viktig del vid kartläggning inför revidering av planen.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Bergets förskola
Östergatan 18D
974 34 Luleå

Avdelningar
Idet: 0920-45 46 62
Grottan: 0920-45 42 05
Gläntan: 0920-45 32 86
Grytet: 0920-45 55 78
Lyan: 0920-45 47 65

Rektor
Britt-Louise Eklund 
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 4 juli 2023