Utomhusmiljö Borgmästarens förskola, en del av förskolans gård

Borgmästarens förskola

Borgmästarens förskola är belägen i bostadsområdet Notviken där vi har nära till naturen. Förskolans barn är uppdelade i grupper som är åldershomogena. Vårt mål är att ge alla barn bra förutsättningar för sitt lärande, möjlighet till lek, social samvaro och tillgodose rätten till god omsorg.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Borgmästarens förskola ligger på Notviken, cirka 4 km från Luleå centrum, med närhet till både Luleälven och skogsområden som vi nyttjar i vår pedagogiska verksamhet.

Förskolan består av två åldersblandade avdelningar och ligger i en av flyglarna som tillhör Borgmästarskolan. Vi har stora klassrum som vi delar in i olika mindre lärmiljöer.

På hela förskolan anpassar vi miljöerna och materialet utefter ålder och barnens intressen. Barnens lek är viktig och får ta stor plats, tillsammans med omsorg och ett lärande som sker hela dagen.

Borgmästarens förskola är möjligheternas förskola där kamratskap, en bra arbetsmiljö och lärande leder oss framåt! Vi arbetar efter Läroplan för förskolan.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

På vår förskola ska det synas att det går barn! Barnens tankar och idéer synliggörs och förverkligas. Flexibilitet och spontanitet är inslag i vår verksamhet och vid förändringar i verksamheten rådfrågas barnen. Vi arbetar för att varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra egna val. Material är inspirerande och tillgängligt och vi har ett tillåtande arbetssätt för att öka förutsättningarna för delaktighet i sin egen utbildning.

Föräldrasamverkan

Vi vill att våra vårdnadshavare ska ha en stor insyn i verksamheten och vi vill ha en bra dialog. För att få en samverkan med vårdnadshavare bjuder vi årligen in till ett föräldramöte. Vi har även utvecklingssamtal en gång varje år, eller oftare om så önskas. Vårdnadshavarenkät skickas ut regelbundet. Utöver detta har vi en blogg och instagram där vårdnadshavarna kan få insyn i vår verksamhet.

Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Förskoleverksamheten ska vara en miljö som är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Som stöd för arbetet med likabehandling har vi utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplanen.

När förskolan får kännedom om trakasserier och/eller kränkningar gör vi alltid en utredning för att ta reda på vad som hänt. Vi arbetar även aktivt mot trakasserier och kränkningar. Hos oss ska alla ha lika värde, oavsett bakgrund. Vi följer även barnkonventionen.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Borgmästarens förskola
Framnäsgatan 4
973 42 Luleå

Avdelningarna
Ekan: 0920-45 47 29
Skeppet: 0920-45 57 18

Rektor
Jeanette Larsson
0920-45 30 00

Vikarierande rektor
Anna-Lena Rydén
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 26 september 2023