Utomhusmiljö Förskolan Gnistan, en del av förskolans gård

Förskolan Gnistan

Förskolan Gnistan har ”visten” i två olika byggnader. Utomhusmiljön är lättillgänglig med närhet till skog och ängar. Förskolans verksamhet ger varje barn möjlighet att upptäcka och utforska, försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och dra egna slutsatser eller tillsammans med andra.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vår kunskapssyn är att barn lär i dialog och i samspel med andra, genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själv och tillsammans med andra. Pedagogerna är medforskare och nyfikna på barnens tankar, vi erbjuder barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt så som drama, rörelse, lek, bild etc.

Vår utgångspunkt är att människan inte är, utan blir, i det sammanhang man befinner sig i. Vi utvecklar ständigt våra lärmiljöer både ute och inne då vi ser dem som viktiga verktyg för att nå våra mål.

Förskolans tre värdeord är mångfald, lust och fantasi.

Vi lägger stor vikt vid att sätta ord på våra tankar och idéer, lyssna och förstå att det finns andra sätt att tänka, andra sätt att göra och andra sätt att känna.

Vi jobbar oftast tillsammans i mindre grupper och då är det barnens processer, det barnen gör tillsammans, som är det viktiga - inte hur resultatet blir.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Barnen är med och utvecklar våra miljöer utifrån deras intressen och nyfikenhet. I temaarbetet är det barnens intresse och funderingar som styr arbetet mot målet. Genom dokumentationer och reflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, blir processen synlig för både barn och pedagoger.

Föräldrasamverkan

För att ge vårdnadshavare möjlighet att följa sitt barns upplevelser och utveckling på vår förskola har vi:

  • inskolningssamtal för alla nya vårdnadshavare
  • utvecklingssamtal kring det enskilda barnet i början på året.

Alla visten skickar ut veckobrev för att visa på vistets verksamhet men även som informationskanal för allmän information till vårdnadshavare.

Vi ser att barn och pedagoger genom meningsskapande möten i olika sammanhang ger oss förutsättningar att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt, där vi visar på allas lika värde. Vi lägger stor vikt vid att lyssna in och skapa förståelse för att det finns andra sätt att tänka, känna/vara och göra.

Vi har en utarbetat en gemensam likabehandlingsplan. Planen bearbetas i handledning med arbetslagen en gång per år.

Ett av underlagen i planen är barnintervjuer som görs två gånger per år.
Om det visar sig att något barn känner olust/kränkning upprättar vi en handlingsplan som sedan utvärderas enligt planen.

Vårdnadshavares reflektioner involveras i arbetet. Vi har en gemensam mall som vi använder oss av där vi tittar på verksamheten och kartlägger riskerna för de sju diskrimineringsgrunderna varje läsår. Vi lyfter kontinuerligt ämnet i vårt dagliga arbete och i våra reflektionssamtal med barn/i arbetslag/gemensamt i huset.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Förskolan Gnistan

Fröken Sisths väg 2
975 96 Luleå

Lilla torget
Gnistan Grön: 0920-45 73 06, 076-765 51 35

Stora torget
Gnistan Rosa: 0920-45 73 07, 076-765 49 56
Gnistan Orange: 0920-45 73 08, 076-763 20 49

Lilla Gnistan

Pernilsavägen 5
975 96 Luleå

Gnistan Röd: 0920-45 72 13, 076-765 50 96
Gnistan Gul: 072-553 62 35
Gnistan Blå: 0920-45 73 05, 076-765 48 71

Rektor
Ann-Christine Okkonen
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 24 maj 2024