Utomhusmiljö förskolan Villa Kreativa, en del av förskolans gård

Förskolan Villa Kreativa

Förskolan Villa Kreativa ligger centralt, i bostadsområdet Klintbacken. Förskolan har nära till natur, skog och vatten. Åldersblandade avdelningar uppdelade i ”hemvisten”. För oss är det viktigt att barnen kan möta och respektera olikheter, våga uttrycka sig och lyssna, värdefullt för lek och lustfyllt lärande.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Förskolan ingår i skolväsendet. Utbildning bildar en helhet där miljö, material och undervisning främjar alla barns utveckling och lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik och vila på demokratiska grunder. I utbildningen ingår undervisning.

Vi erbjuder en välkomnande förskola som är trygg, inspirerande och lärorik där det lustfyllda lärandet genomsyrar utbildningen. Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas och bli sitt bästa jag tillsammans med andra utifrån alla barns lika värde.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande till att bli trygga och ansvarsfulla människor. Barnen ska involveras i beslutsfattande processer där de ges inflytande och delaktighet. Barnens ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation, såväl som ta hänsyn till andra. Planeringen och utformningen av utbildningen och förskolans miljö ska utgå från barns intressen och behov.

Föräldrasamverkan

Vi ser er föräldrar som mycket viktiga i vår verksamhet och vill ha en bra dialog i alla lägen. Vi vill att ni alltid ska känna er välkomna med åsikter och förslag.

På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Förskolan Villa Kreativa
Kanotvägen 4
973 32 Luleå

Avdelningar
Paletten: 0920-45 46 53, 072-234 9462
Ljusgården: 0920-45 46 54, 072-234 94 63

Rektor
Kirsi Lagerdahl
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 24 januari 2024