Utomhusmiljö Framnäsvillans förskola, en del av förskolans gård

Framnäsvillans förskola

Framnäsvillans förskola ligger i Notvikens bostadsområde alldeles intill Lule älv och består av två barngrupper. Vi har en fin närmiljö blandat med skog, vatten och strand som vi nyttjar alla årstider och använder i vårt pedagogiska arbete.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vår vision: Vår förskola är en demokratisk arena, där vi lägger grunden för ett livslångt lärande och skapar nya berättelser för en Hållbar Framtid.

Vi värnar om vår sociala, ekologiska och ekonomiska känslighet där vi undersöker, skapar sammanhang och fördjupar vår förståelse genom Hundraspråklig Kommunikation. Vi bygger vår utbildning och undervisning med inspiration från Reggio Emilias filosofi.

Utifrån ett relationellt perspektiv utgår vi från att människor lär på olika sätt i en ständig utveckling och förändring för att skapa en likvärdig utbildning. Genom ett helhetsperspektiv blir lyssnande, engagemang, tillit, kommunikation, tiden och tillsammansskapet viktiga aspekter för ett gemensamt och normmedvetet förhållningssätt.

Tillsammans ger vi varje barn möjligheter, hopp och framtidstro samt förutsättningar att vara den människa de är och bli sitt bästa jag. Det gör vi genom våra valda värden: Demokrati, Kommunikation och Glädje.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Barns delaktighet och inflytande är ett prioriterat arbete på vår förskola. Barnen är delaktiga i lärmiljöernas utformning och valt material utifrån barnens behov och intressen, de får möjlighet att ta egna beslut och påverka. Barnen får möjlighet att mötas i mindre grupper för att alla ska ha möjlighet att komma till tals och ta del av varandras tankar, idéer och hypoteser. Pedagogerna är medforskande och medupptäckande för att få fatt på vad barnen gör och uttrycker.

Föräldrasamverkan

Vi värnar om ett gott samarbete med vårdnadshavare för att barnens vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt. Genom den dagliga kontakten och via Unikum, vårdnadshavarmöten, dokumentation, utvecklingssamtal samt webbaserad vårdnadshavarenkät vill vi att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i barnens utveckling och lärande.

Likabehandlingsplanen revideras och följs upp varje år. Diskrimineringsgrunder som vi granskar och följer upp är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Vi arbetar med hela barngruppen och inte exkluderande med enskilda barn. Barnens olikheter blir en tillgång för gruppen, de inspireras och tar del av varandras styrkor och olika sätt att vara. Vi gör anpassningar för att bemöta enskilda barn och barngruppen samt ger möjligheter till utforskande och lärande utifrån alla barns behov och villkor.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Framnäsvillans förskola
Framnäsgatan 2
973 42 Luleå

Avdelningar
Forsen: 072-201 14 91
Älven: 072-246 69 66

Rektor
Viktoria Johansson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 14 augusti 2023