Utomhusmiljö Kallkällans förskola, en del av förskolans gård

Kallkällans förskola

Kallkällans förskola har en fin utemiljö med närhet till naturen, skogen och vattnet. Maten som serveras tillagas på förskolan. Vi har ett projektinriktat arbetssätt där flera av läroplansmålen ingår, glädje och trygghet genomsyrar verksamheten. Förskolan har åldersblandade grupper. Barnen och pedagogerna utforskar, upptäcker och lär tillsammans.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Kallkällans förskola vill erbjuda en verksamhet där alla, både barn och vuxna känner sig välkomna!

Glädje och trygghet ska genomsyra hela verksamheten. Vi strävar efter att vara närvarande och lyssnande pedagoger, så att vi kan möta varje enskilt barn i sin utveckling och lärande. Där varje barn får sina behov tillgodosedda, och får lägga grunden för att livslångt lärande.

Vi främjar leken eftersom det är barnens verktyg för lärande. Genom leken, i samspel med pedagoger och barngrupper, erövrar de nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. De ges tid och möjlighet att prova, utforska, upptäcka och erfara.

Vår pedagogiska inriktning utifrån Läroplanen för förskolan, grundar sig i ett sociokulturellt förhållningssätt, där förutsättningar för utveckling och lärande är en kombination mellan mognad och samspel med omgivningen (Vygotski).

Förskolans värdeord är: Allas lika värde – Utveckling och lärande - Förskolan i samhället – Demokrati - Hållbar utveckling

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Utbildningen ska lägga grunden för barnens demokratiska förståelse, och möjliggöra deras rätt att få sina åsikter beaktade i frågor som berör dem. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och vara med och påverka sin vardag, efter ålder och mognad. Barnen får träna att samarbeta och lyssna på varandra samt delta olika beslutsprocesser genom förhandling och problemlösning. Pedagogerna strävar efter att vara lyhörda och se barnens behov och förutsättningar.

Föräldrasamverkan

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen att utvecklas rikt och mångsidigt är det viktigt att bygga ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna. De dagliga samtalen mellan föräldrar och personal hjälper pedagogerna att förstå varje barns speciella behov, och ger en större möjlighet till en trygg vistelse. Möjlighet till samverkan har föräldrar också via sociala medier, öppet hus, utvecklingssamtal och traditionella sammankomster som luciafirande och sommarfest.

Kallkällans förskolas vision för likabehandlingsarbetet:

  • Vi ska vara en välkomnande mötesplats för gemenskap och erbjuda lek och lustfyllt lärande i en trygg, kreativ, inspirerande och tillåtande miljö.
  • Trygghet är det bärande ledordet. Barnen ska känna trygghet i alla rutiner, aktiviteter, i miljön inom- och utomhus, samt känna trygghet tillsammans med personalen och barngruppen.
  • Vi ser allas olikheter som en tillgång för gruppen. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla grundläggande respekt för varje människa oavsett bakgrund, samt en förståelse för sig själva och för sin omvärld.
  • Vi respekterar varandra och allas lika värde, både barn och vuxna.
  • Alla barn erbjuds möjlighet att träna på kamratskap och samhörighet, så att vi kan fungera både enskilt och i grupp. Alla i förskolan måste visa hänsyn och lyssna på varandra.
  • På vår förskola arbetar vi för att inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Kallkällans Förskola  
Lingonstigen 36
973 32 Luleå

Avdelningar
Sparven: 0920-45 46 74
Ugglan: 0920-45 46 73
Holken: 0920-45 46 77
Lärkan: 0920-45 30 43
Svalan: 0920-45 46 76

Rektor
Eva Tornberg Engman
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 27 mars 2023