Utomhusmiljö Måttsunds förskola, en del av förskolans gård

Måttsunds förskola

Vår förskola ligger naturnära i byn Måttsund, utanför Luleå.
Vi är en mindre förskola som samarbetar mellan hemvisten för bästa förutsättningar för alla barns utveckling och lärande. Vårt arbetssätt bygger på att utbildningen ska vara trygg, utvecklande och lustfylld. Barns intressen och tankar ska forma undervisningen med läroplanen som bas.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Närheten till skogen och havet ger oss oändliga möjligheter och miljöer som vi gärna vistas i, där ledorden HÅLLBAR FRAMTID ständigt är närvarande. En av våra stora tillgångar är vår fantastiska utomhusmiljö. Vår gård med sin kuperade terräng ger oss möjlighet till massor av motorisk träning, vi upplever naturen och alla dess skiftningar på nära håll. Vi har Måttsundsskolan (F–6) och aktivitetshall inom promenadavstånd.

Vår vision är: "En förskola för alla där barnen kan uppnå sin fulla potential som världsmedborgare".

Detta vill vi uppnå genom att arbeta projekterande med olika fokusområden. Vi ser oss som medforskare i barns lärande och ser barn som kompetenta och viktiga att lyssna på. Utifrån barnens tankar och intressen, dokumentation och reflektion, formas utbildningen. Med ett sociokulturellt förhållningssätt som grund, är våra lärmiljöer föränderliga, för att främja barns utveckling och lärande. Till exempel socialt samspel, språk och delaktighet.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Genomgående i utbildningen arbetar vi med barns delaktighet och inflytande, vi vill att alla barn ska känna det naturligt att få uttrycka sina åsikter och att allas röst ska bli hörd i allt som berör dem. Vi utgår ifrån barnens lust att prova, undersöka och upptäcka på många olika sätt. För att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och kunna påverka sin situation tas barns tankar och funderingar tillvara, tillsammans formar vi utbildningen med Lpfö -18 som grund.

Föräldrasamverkan

Det är du som vårdnadshavare som är viktigast för ditt barn! All samverkan med er är viktig för oss, tillsammans kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar till lärande. Samverkan är den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal, föräldramöten, fixarkvällar och öppet hus eller föräldraråd. Vi använder oss av lärplattformen Unikum där vi regelbundet delger oss av arbetet tillsammans med barnen och där vi även kan nå ut med information.

Olika sätt att vara och tänka skapar mångfald. Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Diskrimineringsgrunderna vilar på FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, skollagen och diskrimineringslagen.

Diskrimineringsgrunderna är: Kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och kränkande behandling. Förskolan har en likabehandlingsplan där vi regelbundet kartlägger, identifierar och följer upp dessa.

Vi vuxna ska vara förebilder i hur man bemöter andra, genom ett öppet och tillåtande förhållningssätt.

Vi anpassar miljö och material efter individen, inte efter ålder och kön, där alla barn har rätt till utrymme utifrån behov och möjligheter.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Måttsunds förskola
Kläppvägen 45
975 95 Luleå

Hemvist
0920-45 71 39

Rektor
Eva-Marie Ohlander
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023