Utomhusmiljö Storskiftets förskola, en del av förskolans gård

Storskiftets förskola

Storskiftets förskola ligger i ett villaområde i Södra Sunderbyn. Förskolan har ett eget kök. Vi har en underbar utemiljö med skog i närområdet. Inomhus är miljöerna anpassade efter barnens intresse, behov och lek.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Alla barn är olika och olikheter ger möjligheter! Alla barn ska bli respekterade för den person den är. Alla barn lär sig på olika sätt och alla barn har olika behov.

Förskolan är de yngsta barnens första skolform och vi ska ta tillvara på barns nyfikenhet, fantasi, lek och lust att lära. Genom spontana undervisningstillfällen som finns i vardagen på förskolan och genom planerade aktiviteterna får barnen möjlighet att utvecklas och lära. Omsorg och lärande är viktiga faktorer för meningsfulla och trygga dagar i förskolan.

I en stimulerande lärmiljö får barnen utmaningar efter mognad och intresse. Barn lär på olika sätt och erbjuds en mångfald av material och uttryckssätt såsom skapande, drama/rörelse, digitala verktyg estetiska lärprocesser.

Vi arbetar temainriktat mot läroplansmålen, Lpfö 18. Där får barnen möjlighet att utforska och undersöka, utmanas i sitt lärande. Barnens tankar och intresse vägleder temat vidare och de får möjlighet till medskapande och inflytande.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Förskolans uppdrag vilar på demokratisk grund. Det är viktigt att en demokratisk anda genomsyrar allt arbete i förskolan. Detta synliggörs i arbetsmetoder, bemötande och engagemang. Barnen är delaktiga i att utforma förskolans miljöer och material och ska känna att de kan påverka sin situation och sin vardag. Verksamheten utgår ifrån barnens lust att prova, undersöka och upptäcka på många olika sätt. Vuxna är förebilder för barnen och det visar vi i både ord och handlingar.

Föräldrasamverkan

Samverkan med hemmet är viktig och där värdesätter vi den dagliga kontakten som sker vid lämning och hämtning. Övriga samverkanstillfällen är utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter, pedagoger och rektor. Syftet med rådet är att öka föräldrarnas delaktighet, att vara idéforum för utveckling och förbättringar och referensgrupp/bollplank för idéer och inför vissa beslut.

Förskolan har riktlinjer som markerar att trakasserier och sexuella trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Verksamheten har också rutiner som klargör hur vi ska agera om trakasserier har inträffat. Rutinerna anger vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.

Förskolan arbetar med att undersöka den egna verksamheten för att upptäcka om det finns risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter.

Storskiftet arbetar aktivt med likabehandlingsplanen, med mångfald och värdegrundsfrågor kopplat till diskrimineringsgrunderna. Vi värnar om allas rätt att få vara olika och allas lika värde. Olikheter ger möjligheter och är en tillgång! Respekten för varje individ och dess integritet är viktig.

Pedagogerna arbetar aktivt närvarande barnen för att se och höra vad som sker. Det bidrar till att förebygga kränkningar.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Storskiftets förskola
Lagaskiftesvägen 41
954 41 Södra Sunderbyn

Avdelningar
Junibacken: 0920-45 71 63, 076-826 62 96
Saltkråkan: 0920-45 71 69, 072-541 30 25
Lönneberga: 0920-45 71 64, 076-826 62 97

Rektor
Helen Häggqvist
0920-45 30 00 

Sidan uppdaterades den 21 augusti 2023