Utomhusmiljö Svartöstadens förskola, en del av förskolans gård

Svartöstadens förskola

På Svartöstadens förskola välkomnar vi barn och vårdnadshavare till en förskola med kreativa, stimulerande miljöer och fokus på jämställdhet. Förskolan har avdelningar för yngre och äldre barn. Utifrån vår barnsyn strävar vi efter att ta till vara barnens alla inneboende förmågor. Vår pedagogiska utgångspunkt är att ge barnen förutsättningar för barns lärande i en tillåtande miljö.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Tillsammanskap - Tillhörighet - Jag vill - Jag kan - Jag vågar

Undervisning ska ske med ett hållbart, socialt fokus och miljöperspektiv, såväl inne som utomhus. Allt arbete i förskolan utgår från läroplanen. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

En språkutvecklande miljö oavsett modersmål eller språkmognad där möjlighet finns att utveckla språket är grunden/förutsättningen för allt lärande. Forskning säger att en stimulerande läsmiljö kan uppmuntra barn till att utveckla både det svenska språket såväl som modersmålet (Skolverket).

I samhället och Läroplan för Förskolan, Lpfö 18, ställs större krav och förväntningar på förskolan att ge alla barn möjlighet till att utveckla digital kompetens. Hos oss använder vi digitala verktyg som ett naturligt komplement i undervisningen tillsammans med övriga kreativa artefakter för att undersöka och upptäcka på många olika sätt.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Barnens intresse och frågor ska styra hur projekt/verksamhet utvecklas och vilka ämnen som utforskas, att få vara en del i den demokratiska processen. I vår förskolas vision ingår följande värdeord: Tillsammanskap, tillhörighet, jag kan, jag vill och jag vågar. Alla barn ska bli sedda i den stora gruppen så väl som i den lilla och vårt mål är att det alltid ska finnas vuxna i närheten av barnen för att kunna fånga upp barnens tankar och utforska tillsammans med deras hypoteser som grund.

Föräldrasamverkan

Vi vill verka för en nära samverkan mellan vårdnadshavare och förskola med syfte att öka vårdnadshavarnas inflytande och delaktighet i verksamheten genom att ha en föräldraaktiv introduktion vilket innebär att man som vårdnadshavare och barn får en god inblick i hela verksamheten och lär känna oss på förskolan, driva ett föräldraråd med föräldrarepresentanter, pedagoger och rektor samt erbjuda enskilda samtal kring verksamheten och barnet.

Alla ska visa respekt för varandra, såväl vuxna som barn. I likabehandlingsplanen med diskrimineringsgrunderna kartläggs aktuella områden som utvärderas och revideras varje år. Barnen involveras genom att vi intervjuar och observerar kontinuerligt.

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv är viktigt och att barnen under uppväxten får lära sig vilka attityder och beteende som påverkar möjligheter att skapa en bättre värd. Det handlar om tolerans, jämlikhet och likvärdighet.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Svartöstadens förskola
Östmarksgatan 8
974 37 Luleå

Avdelningar
Strängen: 0920-45 47 66
Hjärnverket: 0920-45 36 37
Hyttan: 0920-45 47 67

Rektor
Ewa Stenudd
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023