Utomhusbild över del av Björkskataskolan, fotograferad uppifrån.

Björkskataskolan

Björkskataskolan är en 7-9 skola som finns i bostadsområdet Björkskatan. Läsåret 2022/2023 har skolan 16 klasser indelade i fyra arbetslag.

Om vår skola

Björkskataskolans personal stödjer elevers lärande. Det är viktigt att alla elever får goda och hållbara kunskaper och att eleverna kan verka under arbetsformer anpassade efter olika behov och förutsättningar. På vår skola ska alla elever och all personal må bra, trivas och känna trygghet i en lugn och kreativ miljö. Vi möter varandra med respekt och förväntan. Det är roligt att gå på Björkskataskolan och vi är stolta över vår skola.

Minskad stress hos framför allt flickor och hög närvaro för alla elever är ett av våra mål tillsammans med att skapa trygga elevgrupper och bra arbetsro på lektioner.

Ett annat mål är att synliggöra normer och hitta bra arbetssätt för att minska skillnader i pojkar och flickors resultat. Vi har extra fokus på nyanlända elever som har möjlighet att gå i förberedelseklass när de börjar på Björkskataskolan. Att arbeta med ökad begreppsförståelse och lärande genom språkutvecklande undervisning gynnar alla elevers lärande oavsett språkbakgrund.

Vi har ett starkt elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagoger, resurspedagog och studie- och yrkesvägledare som arbetar tillsammans med lärare kring elevers lärande. I vår lärstudio kan elever få möjlighet till extra hjälp med individuell stöttning utifrån elevers egna förutsättningar.

Vi erbjuder en engelskspråkig inriktning som en del av undervisningen i några ämnen i en klass.

Hösten 2023 fortsätter vi att erbjuda elever i alla årskurser (7-9) att läsa viss del av undervisningen på engelska under sin högstadietid.

De ämnen där delar av undervisningen kommer att anordnas på engelska för årskurs 7 är:

 • engelska
 • SO (samhällsorienterade ämnen)

Hälften av undervisningen i samhällsorienterade ämnen och ämnet engelska kommer att ha engelska som undervisningsspråk (totalt cirka 20% av undervisningen).

De elever som eventuellt kommer att läsa inriktningen placeras tillsammans i en klass och har övrig undervisning gemensamt med andra elever som följer ordinarie kursplan med undervisning på svenska. De som har valt att läsa engelskspråkig inriktning går ifrån ordinarie klass vid de tillfällen de ska ha den lärare som undervisar på engelska.

Engelskspråking inriktning är ett led i Luleå kommuns program “Ledande nordlig region” inom Vision Luleå 2050 där det finns ett uppdrag att arbeta för att starta en internationell skola med engelska som utbildningsspråk.

Kraven för att bedriva den här typen av verksamhet är följande:

 • undervisningens innehåll och utformning säkerställer att eleverna får tillräckliga kunskaper i svenska för att nå kunskapskraven i samtliga ämnen,
 • de lärare som undervisar på engelska ska antingen ha svensk lärarlegitimation eller en utländsk lärarutbildning och kompetens att bedriva undervisningen och att
 • utbildningen håller god kvalitet

Kommer du från annat skolområde, annan kommun eller flyttar till Luleå så måste du ansöka till Björkskataskolan och valbar engelskspråkig inriktning.
Ansök här: Skolvalet

Om du tillhör Björkskatans skolområde (Boskataskolan, Ormbergsskolan och Porsöskolan) så mejlar du ditt intresse för engelskspråkig inriktning till bjorkskataskolan.engelska@skol.lulea.se

Krävs det goda grundkunskaper i engelska hos eleven för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på fullgott sätt?

Svar: Ja, det krävs goda förkunskaper för att kunna delta i undervisningen men det är också viktigt att det finns ett stort intresse att läsa ett ämne på engelska istället för på svenska.

Kommer eleven ändå att läsa moderna språk (tyska, franska, spanska) om den väljer denna inriktning?

Svar: Ja, eleverna läser moderna språk som vanligt.

Vad innebär det att de samhällsorienterande ämnena ska bedrivas till hälften på engelska?

Svar: Det innebär att hälften av SO-blocket (fyra ämnen) har undervisning på engelska och hälften har undervisning på svenska. Eleven läser alltså två av de fyra ämnena på engelska.

Elisabeth Landström, rektor
Helena Sjödin, biträdande rektor

0920–45 30 00

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

 • vilket läromedel som ska användas,
 • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
 • vilka arbetsformer man ska använda, och
 • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

 • Gymnasieprogram och kurser
 • Behörigheter till högre studier
 • Utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Film om Björkskataskolan

Skolans elevråd har tillsammans med sina lärare och rektorer bestämt vad de själva vill säga om sin skola i filmen "Min skola". Med sina egna ord berättar eleverna om vad som är bäst med skolan, hur kulturen är, vad som är speciellt med just deras skola och varför de tycker att du ska välja att gå där. Filmen är producerad hösten 2020.

Kontakt

Björkskataskolan
Väderleden 17
976 33 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Rektor
Elisabeth Landström
0920-45 30 00

Biträdande rektor
Helena Sjödin
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 2 maj 2023