Flygbild över Kråkbergsskolan med vy över skolans område.

Kråkbergsskolan

Kråkbergsskolan ligger mitt i Södra Sunderbyn och är en 7–9 skola. Skolan är planerad, både arkitektoniskt och verksamhetsmässigt, utifrån en idé om meningsfullt lärande i helheter som bidrar till elevernas allsidiga utveckling.

Om vår skola

Kråkbergsskolan årskurs 7–9, ligger mitt i stadsdelen Sunderbyn och har funnits sedan 1993. Det är lätt att ta sig till och från skolan med buss. Här går elever uppdelade i tre hus med åk 7–9 i varje hus.

Vår unika skola är planerad och formad utifrån en idé om meningsfullt lärande i helheter med omsorg om elevernas allsidiga utveckling. Vi har en bra studiemiljö med fina klassrum och närhet till alla våra salar och till vår idrottsplats och idrottshall. I hjärtat av skolan hittar du vårt torg där elever och pedagoger möts och umgås. På torget finns biljardbord, bordtennisbord och airhockey. Där finns också vårt elevfik som sköts av vår skolvärdinna. Där kan man köpa något lättare att äta. Lunchen äter vi på Sunderby Folkhögskola och vi har ett fint samarbete med dem.

På vår skola arbetar erfarna och engagerade lärare och pedagoger, ledare och yrkesmänniskor och här tror vi på att tillsammans skapa gemenskap, bygga relationer, delaktighet och bra stämning. På Kråkbergsskolan är det viktigt för oss att ha ett gott samarbete med vårdnadshavarna och vi ser gärna att de är en naturlig del av vårt gemensamma arbete för att eleverna ska nå sin fulla potential och så att vår verksamhet ständigt utvecklas.

För våra elever är det alltid lätt att hitta vuxna. Våra lärare är inte bara erfarna och duktiga på att undervisa utan också bra att prata med. Det skapar trygghet, stärker relationer och främjar lärandet på en skola där alla bryr sig om varandra!

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Film om Kråkbergsskolan

Skolans elevråd har tillsammans med sina lärare och rektorer bestämt vad de själva vill säga om sin skola i filmen "Min skola". Med sina egna ord berättar eleverna om vad som är bäst med skolan, hur kulturen är, vad som är speciellt med just deras skola och varför de tycker att du ska välja att gå där. Filmen är producerad hösten 2020.

Kontakt

Kråkbergsskolan
Folkhögskolevägen 4
954 42 Södra Sunderbyn

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Rektor
Åsa Jakobsson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023