Utomhusbild av Tunaskolan där grundsärskolan i Luleå är belägen. På bilden syns även en del av skolans gård

Luleå anpassade grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform i årskurs 1-9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms ha förutsättningar att klara grundskolans betygskriterier.

Om vår skola

Den anpassade grundskolan är samlad i Tunaskolans lokaler som ligger på området Notviken/Mjölkudden cirka 2 km från Luleås centrum. Verksamheten omfattar årskurs 1 till och med årskurs 9, fritidshem samt ungdomsfritids.

Vi strävar efter att varje elev ska lära sig så mycket som möjligt för att kunna bli självständiga individer och goda samhällsmedborgare. I anpassad grundskola erbjuds elever med intellektuell funktionsnedsättning anpassad verksamhet efter sina personliga förutsättningar och behov. Vi arbetar aktivt med att hitta balansen mellan anpassningar och utmaningar för varje enskild elev.

Våra elever går i årskurs 1–9 och kan studera efter ämnesområden eller ämnen. Målsättningen är att undervisningen ska följa en röd tråd under hela skoldagen och under vistelse vid fritidshemmet. En viktig del av undervisningen är att utgå från elevens vardag. Lokalerna på skolan är personligt inredda för att skapa en miljö som skapar ökad studiemotivation och trivsel.

I anpassade grundskolan lägger vi stor betydelse vid språklig förståelse och kommunikation. Det är grunden för allt lärande och är av högsta betydelse för att hitta ett meningsfullt liv. Elevernas lärande ska bygga på delaktighet, lust, glädje och inspiration.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Ungdomsfritids är en förlängd skolbarnomsorg för ungdomar mellan 13-21 år och är en särskild insats enligt Lagen om särskilt stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade.

Kontakt

Luleå anpassade grundskola
Tunaskolan
Mjölkuddsvägen 289A
973 43 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Rektorer
Årskurs 1-3: Ann-Charlotte Hallquist-Jonsson
Årskurs 4-9: Rickard Nordberg
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 19 september 2023