Flygbild över Residensskolan

Residensskolan

På Residensskolan årskurs 7-9 står hög kompetens hos lärare, varje elevs hälsa och måluppfyllelse i fokus, så att eleverna får goda möjligheter att utvecklas och lyckas. Skolan erbjuder möjligheter till att utveckla talang och intressen inom de olika profilerna matematik och musikaler. Modern IT teknik är en naturlig del i undervisningen.

Om vår skola

På vår skola står hög kompetens hos lärare, varje elevs hälsa och måluppfyllelse i fokus. Vi tror på ett nära samarbete mellan lärare, elev och vårdnadshavare för att främja elevernas utveckling. Undervisningen på vår skola håller en hög kvalité, och vi ser lärarens kompetenser som en viktig kvalitetsfaktor för elevernas lärande. Pedagogerna har höga förväntningar på eleverna, och de i sin tur förväntar sig i gengäld mycket av våra lärare. Vi lägger stor vikt vid trivsel, trygghet och studiero. Våra elever ges tillgång till en elevhälsa bestående av skolsköterska, skolkurator, två specialpedagoger, socialpedagog, och studie- och yrkesvägledare.

Skolan erbjuder möjligheter att utveckla talang och intressen inom olika profiler bland annat, musik/musikal, matematik, Idrott och hälsa. Våra elever erbjuds mer musikundervisning eftersom musiken främjar bättre inlärning. Barn och ungdomar som får musicera och sjunga, presterar bättre i skolan. Studier visar att musikträning stärker barnens arbetsminne som leder till ökad inlärning.

Musikalprofilen på vår skola samarbetar med externa aktörer, och avslutas årligen med ett uppträdande för samtliga elever och personal på Lillan. Just nu satsar vi extra mycket på ett inkluderande förhållningssätt med fokus på tillgänglig lärmiljö, delaktighet och goda relationer. Vi arbetar med att öka elevernas trivsel och trygghet, för att nå en högre måluppfyllelse. Tillsammans lägger vi grunden för ett gott klimat genom exempelvis gruppstärkande aktiviteter, friluftsdagar samt andra aktiviteter under läsåret.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Film om Residensskolan

Skolans elevråd har tillsammans med sina lärare och rektorer bestämt vad de själva vill säga om sin skola i filmen "Min skola". Med sina egna ord berättar eleverna om vad som är bäst med skolan, hur kulturen är, vad som är speciellt med just deras skola och varför de tycker att du ska välja att gå där. Filmen är producerad hösten 2020.

Matteprofilen

Musikalprofilen

Intervju med rektor

Kontakt

Residensskolan
Skeppsbrogatan 1
972 38 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Rektor
Isabel Westerlund
0920–45 30 00

Sidan uppdaterades den 14 mars 2023