Kamerabevakning av offentliga platser och byggnader

För din trygghets skull kamerabevakar Luleå kommun delar av kommunens offentliga platser och byggnader. Bevakningen görs både i brottsförebyggande och brottsbevisande syfte.

Luleå Kommun har ett flertal objekt som har kamerabevakning. Det är integrationsmyndigheten som är tillsynsmyndighet och all kamerabevakningen sker i enlighet med 8, 9 och 19 § i kameraövervakningslagen (SFS 2013:460) samt dataskyddsförordningen (EU-direktiv 2016/679).

Varför används kameror i skolan?
Skolan arbetar aktivt mot våld. Situationer där hot, våld, bränder, stölder eller liknande förekommer tas på stort allvar. Kamerabevakning är en del i det förebyggande säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter.

När får en kamera sättas upp i skolan?
Enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen GDPR får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för det. Den rättsliga grunden för kameror i skolan är att alla elever har, enligt skollagen, rätt till en trygg skolmiljö som präglas av studiero. Kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd, till exempel skolgården.

Vem har tillgång till bildmaterialet?

Det är ytterst få och endast behöriga medarbetare som har tillgång till bildmaterialet.

Kan bildmaterialet lämnas ut till andra?
Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter. En film kan lämnas till Polisen om misstanke om brott finns eller om Polisen begär att få se en film.

Hur länge sparas bildmaterialet?

  • Bildmaterialet sparas i 72 timmar.
  • Jag har frågor om kameror i skolan?
  • Du kan vända dig till skolans rektor med dina frågor.

Personuppgifter

Vika rättigheter har jag?
Bestämmelser om rätten till information om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär finns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du har följande rättigheter:

Få tillgång till dina personuppgifter
Du kan få information om de personuppgifter kommunen registrerar och använder, var de kommer ifrån och vad kommunen använder dem till. Du kan få information om hur länge dina uppgifter lagras och vilka som är mottagare av dina personuppgifter och om kommunen lämnar ut dina personuppgifter till andra. Denna rätt kan dock begränsas av lagstiftning och skyddet av andra personers integritet.

Få felaktiga personuppgifter rättade
Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få uppgifterna rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Få dina personuppgifter raderade, begränsade
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.

Få invända mot hur kommunen använder dina personuppgifter
Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att kommunen begränsar användningen av uppgifterna om dig.


Jag har synpunkter och klagomål. Vart kan jag vända mig?
Du är alltid välkommen att kontakta Luleå kommun om du har frågor om din rätt till skydd av dina personuppgifter och om hur vi registrerar och använder dina personuppgifter. Du kan också kontakta vårt Dataskyddsombud, e-post Integrationsdataskyddsombud@lulea.se

Du har vidare rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till imy@imy.se

Sidan uppdaterades den 13 april 2023