Överenskommelse med civilsamhället

En framgångsfaktor för att skapa ett gott liv i Luleå är samverkan mellan det civila samhället och kommunen. Därför har representanter från kommunen, föreningar och organisationer tillsammans tagit fram en överenskommelse.

Lokal överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila

samhället för åren 2018–2022

Överenskommelsen som pdf-dokument. Pdf, 176.5 kB.

Syftet med överenskommelsen mellan Luleå kommun och det civila samhället är att tillsammans verka för ett gott liv i Luleå för alla. I överenskommelsen gör både kommunen och det civila samhället åtaganden för att stärka samverkan som ska utveckla Luleå. Överenskommelsen innebär också ett ställningstagande för ett gemensamt förhållningssätt som ska underlätta samarbetet.

Överenskommelsen har tagits fram i dialog mellan förenings- och organisationsrepresentanter från olika sektorer samt representanter från kommunens förvaltningar och politiska partier. Ansvariga för arbetet har varit en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från kommundirektörens stab för kvalitet & samhällsutveckling i samverkan med representanter från Social ekonomi övre Norrland.

Överenskommelsen är godtagen av kommunfullmäktige i Luleå i november 2018 och åtaganden som görs gäller gentemot samtliga i Luleå verksamma föreningar och organisationer med en värdegrund byggd på demokratiska principer.

Varje förening/organisation tar ställning till överenskommelsen. Därefter undertecknas den av kommunens ansvariga politiker och en representant för föreningen/organisationen. De som väljer att skriva under överenskommelsen deltar tillsammans med kommunen i en årlig utvärdering av hur de ömsesidiga åtagandena fungerar.

Gemensam värdegrund

Både civilsamhällets organisationer och kommunen är förutsättningar för samhällets utveckling och människors välbefinnande. För att kunna vara varandras resurser behöver parterna ha respekt för civilsamhällets villkor och för kommunens ansvar och skyldigheter. Parterna måste ha en öppen och jämlik dialog där alla åsikter och ståndpunkter får komma till tals.

Vår överenskommelse bygger på att parterna ställer upp på de mänskliga rättigheterna med tillhörande konventioner, Agenda 2030 och verkar enligt diskrimineringslagen. I enlighet med diskrimineringslagen respekterar vi alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det vi gör, i både ord och handling, utgår från dessa värderingar.

Åtaganden för samverkan

Den lokala överenskommelsen bygger på följande sex principer för samverkan: öppenhet och insyn, dialog, kvalitet, långsiktighet, mångfald samt självständighet och oberoende. Vid varje dialogtillfälle i arbetet med att ta fram överenskommelsen har dessa principer varit utgångspunkt för samtalen.

Principer

Civila samhällets åtaganden står i kursiv stil.

Principen om öppenhet och insyn

Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. Via kommunens kundcenter ska man få svar på frågor eller komma i kontakt med ansvarig tjänsteperson.

Kommunen ska ansvara för att det civila samhällets villkor och förutsättningar är kända bland berörda tjänstepersoner.

Det civila samhället ska regelbundet uppdatera sina uppgifter i föreningsregistret.

Det civila samhället ska medverka till att öka kommunanställdas förståelse.

Principen om dialog

Kommunen har ett ansvar att kalla till två dialogträffar mellan kommunen och det civila samhället varje år.

Dialogträffarna ska planeras och genomföras i samverkan med det civila samhället.

Det civila samhället ska genom sina kanaler sprida information om de dialogträffar som arrangeras.

Det civila samhället ska bidra i planering och genomförande av dialogträffarna.

Principen om kvalitet

Kommunen åtar sig att leda arbetet med att ta fram metoder för att utvärdera arbetet i den lokala överenskommelsen.

Kommunen ska utveckla förutsättningarna för det civila samhället att delta i upphandlingar.

Det civila samhället ska medverka i arbetet med att utvärdera arbetet i den lokala överenskommelsen.

Det civila samhället har ett eget ansvar att söka information om kommande upphandlingar.

Principen om långsiktighet

Kommunen ska ge förutsättningar för att civilsamhället ska kunna planera sin verksamhet på lång sikt.

Det civila samhället stimulerar till långsiktighet genom att till kommunen lämna väl genomarbetade och korrekta ansökningar.

Principen om mångfald

I syfte att åstadkomma en bredd av föreningar och föreningsaktiva ska kommunen, bland annat via En dörr in, verka för jämlika förutsättningar vid bidragsgivning och vid uthyrning av lokaler.

Det civila samhället ska arbeta för att öka samverkan med andra föreningar och organisationer.

Ramverk

Överenskommelsen är en generell ram som utgör en grund för mer detaljerade avtal och överenskommelser mellan kommun och föreningar. Överenskommelsen omförhandlas vart fjärde år. En årlig dialog om, och utvärdering av, åtaganden ska genomföras.

Att skriva under överenskommelsen är inte en förutsättning för att få bidrag eller annan typ av stöd från kommunen. Undertecknande av överenskommelsen kan göras löpande under åren. Den part som vill lämna överenskommelsen kan löpande göra det.

En viktig princip för hela samverkan är den om självständighet och oberoende. Kommunen ska visa respekt för, och ha tillit till, civilsamhällets självständighet och oberoende. Det civila samhället ska respektera kommunens skyldigheter och ansvar samt ha tillit att beslut fattas enligt fastställda lagar och riktlinjer.

Dialogträffar

Enligt överenskommelsen mellan kommunen och det civila samhället ska två dialogträffar äga rum varje år. Den första träffen ägde rum 18 september 2019 Pdf, 520.4 kB.. På programmet fanns bland annat samverkansmöjligheter, finansiering och presentation av två föreningsverksamheter.

Cirka hundra personer som representerade cirka 70 föreningar och organisationer deltog i träffen. Under denna första träff var en av programpunkterna även hur träffarna kan ordnas på bästa sätt framöver. Följande är huvuddragen i de medskick som deltagarna lämnade:

  • Ha ett tydligt mål och syfte med träffen
  • Ha ett tema för träffen och matcha ”rätt” deltagare från kommunen
  • Ge föreningar möjlighet att presentera sig
  • Skapa goda förutsättningar för nätverkande
  • Ge plats för inspiration och synliggör exempel på samverkan

Sidan uppdaterades den 2 december 2019