Utvecklingsplan Porsön

Arbetet med utvecklingsplan för Porsön går framåt. Nu ska planförslaget ställas ut för granskning. Utvecklingsplanen har tidigare varit utställd för samråd och då förde kommunen dialoger med olika grupper, boende och verksamma i stadsdelen. Vi vill att utvecklingen av Porsön ska bygga på dialog.

Granskning

Utvecklingsplan Porsön är utställd för granskning under tiden 1 september till och med 27 oktober 2023. Under granskningsutställningen kan du ta del av förslaget digitalt.

Ta del av utvecklingsplanen

Du kan ta del av utvecklingsplanen digitalt eller som dokument.

Vill du påverka?

Under tiden som utvecklingsplanen tagits fram har dialoger skett med flera olika aktörer och med medborgare. Syftet med granskningsutställningen är att visa på vilket sätt de synpunkter som framförts under samrådet och under arbetets gång har tagits omhand och vilka avvägningar som är gjorda. Syftet är även att möjliggöra för berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi vill veta vad du tycker! Hur vill du att Porsön ska utvecklas? Vad är bra med planen och vad behöver bli bättre? Skicka dina synpunkter till oss via webben.

Porsön 2040

När vi genomfört utvecklingsplanen vill vi att det ska vara större jämlikhet mellan olika människor och att Porsöbor trivs i och känner stolthet över sin stadsdel. Fler
människor deltar i samhället på olika sätt och fler företag vill etablera sig på Porsön.

Porsön är en stark och livskraftig stadsdel med unik mångfald och ett rikt samhällsliv. Nya bostäder gör att fler kan flytta till stadsdelen. När fler bor på Porsön kan fler affärer och caféer öppna.

Mötesplatserna i Porsö centrum är stadsdelens hjärta och de omkringliggande grönområdena dess lungor. Bibliotek och andra mötesplatser gör att människor kan träffas och lära av varandra. Att kunna vara i skogen eller parken gör att vi mår bättre.

Porsön är Luleås centrum för kunskap, utveckling och innovation. Universitetet lockar studenter och besökare från hela Sverige och världen. Näringslivet och universitetet är viktiga för Luleås och Norrbottens utveckling och bidrar i samverkan till innovation, nya företag och jobb.

Porsön har en egen identitet som stadsdel. Identiteten skapas av människorna som
bor, arbetar och studerar här, liksom de som besöker stadsdelen. Då trivs människor bättre och känner gemenskap med varandra.

Tillbakablick


I maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att arbetet med utvecklingsplan Porsön skulle starta och vad planen ska resultera i; ökad jämlikhet, ökat deltagande, ökad trivsel och stolthet och fler företag på Porsön.

Därefter har det genomförts en inledande studie, dialoger med barn och unga och under 2020 genomfördes en medborgardialog där porsöborna kunde ge sin bild av Porsön. Deltagarna berättade om nuläge, önskat läge och behov. Synpunkter som handlade om mötesplatser, samverkan, skolans roll och långsiktig planering togs omhand i arbetet med utvecklingsplan Porsön.

Planförslaget ställdes ut för samråd i november-januari 2022. Efter samrådet har planförslaget bearbetats och kompletterats inför granskning. En utförlig beskrivning av samrådets genomförande och hur synpunkter har hanterats finns i samrådsredogörelsen. Det förslag som nu ställs ut för granskning visar hur dessa synpunkter har bemötts.

Vad är en utvecklingsplan?

 

En utvecklingsplan beskriver visioner, långsiktiga mål och vilka utvecklingsinsatser som är särskilt viktiga i en stad eller stadsdel. Innan utvecklingsplanen kan bli verklighet måste den först beslutas av politikerna i kommunfullmäktige. Utvecklingsplanen hjälper kommunen att bestämma hur byggnader, bostäder, naturmiljöer, parker och vattenområden ska användas och utvecklas.

Kontakta oss

Har du har frågor om granskningen eller förslaget till utvecklingsplan?

Mejla oss på kommunstaben@lulea.se, använd rubriken ”KLF 2018/87 Granskning”.

Sidan uppdaterades den 4 september 2023