Barn i Råneåpoolen

Utvecklingsplan Råneå

Utvecklingsplan Råneå antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 och är en fördjupning av översiktsplanen.

Utvecklingsplanens övergripande syfte är att fördjupa intentionerna i översiktsplanen, att ge vägledning för samhällets utveckling samt för mark- och vattenanvändning.

Ett växande och trivsamt Råneå

Utvecklingsplanen ska resultera i att:

  • Öka Råneås befolkning
  • Ge plats för bostäder och arbete
  • Öka möjligheterna till sociala samvaro och rekreation
  • Råneå ska vara ett stöd för hela den norra kommundelen.

Planen ska vara genomförd år 2038

Tidsperspektivet för genomförande av utvecklingsplanens riktlinjer och rekommendationer är på 20 år. Respektive nämnd prioriterar i sina verksamhetsplaner när en åtgärd ska genomföras.

Så gick processen till

Under arbetet med att ta fram utvecklingsplanen genomfördes ett antal möten och medborgardialoger som var öppna för alla. Det genomfördes också dialoger med grupper som skolelever, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med Utvecklingsplan Råneå inleddes med en uppdragsbeskrivning som beslutades av kommunfullmäktige 2015. Sedan pågick arbetet med att ta fram planen.

Samråd om förslag till utvecklingsplan Råneå pågick våren 2017. Ett samrådsmöte ägde rum 8 maj 2017. I samrådsredogörelsen Pdf, 432.3 kB. kan du läsa alla synpunkter som kom in under samrådstiden, från såväl råneåbor som myndigheter och hur synpunkterna hanterades.

Granskning av utvecklingsplanen pågick hösten 2017 och det politiska beslutet att anta planen togs i februari 2018.

Utvecklingsplan - en fördjupning av översiktsplanen

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2040 och Luleå kommuns översiktsplan. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram utvecklingsplaner för stadsdelarna och de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna är fördjupningar av översiktsplanen, som visar vad Vision Luleå 2040 innebär på lokal nivå.

Sidan uppdaterades den 3 november 2021