Att överklaga beslut om skolplacering

Om du inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på att:

  1. en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet
  2. placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (till exempel att platserna på skolan räcker inte till)

 

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Om du fått ett beslut med avslag enligt punkt 2 kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Hur du överklagar ett beslut

Överklagan ska ha kommit in till Luleå kommun, Barn- och utbildningsnämnden, 971 85 Luleå inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

I skrivelsen ska följande framgå:

  • ditt namn, adress och telefonnummer
  • vilket beslut det gäller
  • vilken ändring av beslutet du vill ha samt skälen för detta

Eventuellt bifogas intyg eller andra bilagor som du vill hänvisa till.

Överklagandet ska vara underskrivet av båda vårdnadshavarna.

Förvaltningsrätten

Placeringsbeslut som grundas på andra elevers berättigade krav på placering nära hemmet får överklagas för så kallad laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Beslut om skolplacering enligt närhetsprincipen kan överklagas till förvaltningsrätt inom ramen för s.k. laglighetsprövning. Genom laglighetsprövning prövas bara beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det betyder att domstolen inte kan fatta ett nytt beslut i frågan, utan endast upphäva beslutet och kräva att kommunen fattar ett nytt beslut.

Skolväsendets överklagandenämnd

Placeringsbeslut som grundas på betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen och om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Bestämmelser om överklagande av bland annat skolplaceringar finns i 28 kap. skollagen (2010:800). I 28 kap. 12 § 6 p sägs att beslut av en kommun får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om placering vid en annan skolenhet än den som vårdnadshavare önskar enligt 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass), 10 kap. 30 § andra stycket (grundskola).

Sidan uppdaterades den 16 december 2021