Regler för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola

Beslutade av barn- och utbildningsnämnden.

Inledning

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om regler för skolplaceringar för att alla ansökningar ska få en rättssäker och likvärdig prövning inom grundskolan. Reglerna gäller skolplacering i förskoleklass och årskurs 1–9 vid kommunala grundskolor i Luleå kommun.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den förtur som regleras i skollagen är, om barnet haft en placering i förskoleklass på en kommunal skolenhet, då har barnet förtur till plats i årskurs 1 på den skolenheten.

Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. Nära hemmet innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än antalet platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen delar in kommunen i nio geografiska områden, upptagningsområden, för planering av förskola och grundskola. Varje upptagningsområde har en 7–9 skola. Varje upptagningsområde delas in i flera skolområden för varje f-6-skola. Skolområdet definierar anvisningsskola för barn i åldern 6-12 år, folkbokförda i området. Undantag är Montessoriskolan, som tar emot elever från alla upptagningsområden.

Skolval

Genom det fria skolvalet har vårdnadshavarna rätt att lämna in önskemål om vilken skola barnet önskar gå. Barnet är alltid garanterad plats i den kommunala skolan. Om ingen ansökan inkommer placeras barnet utifrån barnets folkbokföringsadress vid sin anvisningsskola.

Information om skolval

Alla vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass och årskurs 7 ska få information om skolvalet i god tid före ansökningsperioden.

Vem ska söka

Förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass som önskar annan skola än sin anvisningsskola.

Årskurs 7

Vårdnadshavare till elever som ska börja årskurs 7 och önskar byta skola.

Ansökningsperiod

Placering på skola sker utifrån önskemål, som lämnats under ansökningsperioden, i enlighet med gällande urvalsregler. Sent inkommen ansökan och önskemål som ändras efter att ansökningsperioden passerat kommer att behandlas först när övriga skolplaceringar är klara.

Rätt till skolplacering

 • Folkbokförda i kommunen
 • Bosatta i kommunen (Skollagen 29 kap. 2 §)
 • Stadigvarande vistas i kommunen (Skolförordningen 2011:185 4 kap. 2 §)
 • Bosatta enligt skollagen 29 kap. 2 § (asylsökande, papperslösa, fri rörlighet enligt EU/EES, tidsbegränsat uppehållstillstånd samt stadigvarande vistas enligt skolförordningen 2011:185) har samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn. I Luleå kommun jämställs dessa målgrupper med folkbokförda vid principer för urval.

Urvalsprinciper för skolplacering i förskoleklass och grundskola

I första hand eftersträvas att vårdnadshavarna får sina önskemål om skola tillgodosedda. Om inget önskemål inkommer bereds plats vid anvisad skola i skolområdet. När antalet sökanden överstiger antalet platser krävs ytterligare urvalskriterier för att avgöra skolplaceringen. Luleå kommun fördelar platserna vid skolenheterna enligt följande förutbestämda principer:

 1. Skolområde (skolpliktiga folkbokförda i skolområdet, skolplikt inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år)
 2. Syskonförtur (Gäller sökande till förskoleklass-år 3 med ett syskon i förskoleklass-år 3 vid skolenheten för det läsår ansökan avser. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress)
 3. Lottning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen)
 4. Elever från annan kommun (skolpliktiga folkbokförda i annan kommun)
 5. 5-åringar folkbokförda i kommunen som vill börja förskoleklass tidigare

Om det uppstår behov av att särskilja platser inom en urvalsgrund sker detta genom lottning. Lottning genomförs under tillsyn av en chef samt en tjänsteman vid arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen och diarieförs.

Urvalsprinciper för skolplacering vid Montessori Luleå

Montessori Luleå är en kommunal skola med en särskild pedagogisk inriktning som tar emot elever från alla upptagningsområden. Luleå kommun fördelar platserna vid skolenheten enligt följande förutbestämda principer:

 1. Syskonförtur (Gäller sökande till förskoleklass-år 3 med ett syskon i förskoleklass-år 3 vid skolenheten för det läsår ansökan avser. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress)
 2. Lottning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen)
 3. Elever från annan kommun (skolpliktiga folkbokförda i annan kommun)
 4. 5-åringar folkbokförda i kommunen som vill börja förskoleklass tidigare

Urvalsprinciper för skolplacering vid skolenhet med valbar inriktning: tvåspråkighet inom nationella minoriteter, matematik, engelskspråkig inriktning.

 1. Skolområde (skolpliktiga folkbokförda i skolområdet, skolplikt inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år)
 2. Syskonförtur (Gäller sökande till förskoleklass-år 3 med ett syskon i förskoleklass-år 3 vid skolenheten för det läsår ansökan avser. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress)
 3. Sökande till skolenhet med valbar inriktning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen).
 4. Lottning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen)
 5. Elever från annan kommun (skolpliktiga folkbokförda i annan kommun)
 6. 5-åringar folkbokförda i kommunen som vill börja förskoleklass tidigare

Undantag från urvalsprinciper

Elev med skyddad identitet och elev placerad av socialtjänst.

Beslut om avsteg från regler för skolplaceringar inom grundskolan fattas i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Mottagande av elev från annan kommun

Innan elev från annan kommun kan erhålla en skolplacering ska ett yttrande från elevens hemkommun inhämtas för interkommunal ersättning.

Elev som flyttar in till kommunen

Elev som är på väg att flytta in till kommunen ska jämställas med folkbokförda i kommunen under förutsättning att flytten kan styrkas genom hyreskontrakt, köpekontrakt eller dylikt.

Elev som flyttar ut från kommunen

Elev som flyttar från kommunen men vill gå kvar återstående tid av läsåret har enligt skollagen rätt till detta.

Vårdnadshavare överens om skolplacering

Båda vårdnadshavarna ska vara överens om önskemål av skola. En ansökan är inte giltig förrän båda vårdnadshavarna skrivit på (bekräftat). Om vårdnadshavarna inte kommer överens om skola placeras eleven utifrån elevens folkbokföringsadress.

Elev som saknar skolplacering

Alla folkbokförda elever i skolpliktig ålder ska vara skolplacerade. Om någon elev saknar skolplacering kommer kommunen att placera eleven utifrån elevens folkbokföringsadress.

Byte av skola

När som helst kan vårdnadshavare lämna in en ansökan om att byta skola. Byte av skola sker i mån av plats vid önskad skolenhet och utgår från principer för urval.

Beslut om skolplacering

Alla vårdnadshavare får ett beslut om skolplacering. Detta gäller både för vårdnadshavare som ansökt och vårdnadshavare som inte ansökt. Beslutet gäller endast skolplacering. Om det finns önskemål om placering i klass, grupp är det rektor på skolan som beslutar om detta.

Uppskjuten skolplikt

Förskoleklassen är obligatorisk och det innebär att skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl.

Vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolplikt.

Överklagan

Vårdnadshavare som är missnöjda med ett skolplaceringsbeslut kan överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten.

Skolväsendets överklagandenämnd

Bestämmelser om överklagande av bland annat skolplaceringar finns i 28 kap. skollagen (2010:800). I 28 kap. 12 § 6 p sägs att beslut av en kommun får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om placering vid en annan skolenhet än den som vårdnadshavare önskar enligt 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass), 10 kap. 30 § andra stycket (grundskola). Det är placeringsbeslut som grundas på betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen och om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero som får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Förvaltningsrätten

Placeringsbeslut som grundas på andra elevers berättigade krav på placering nära hemmet får överklagas för så kallad laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Beslut om skolplacering enligt nära hemmet kan överklagas till förvaltningsrätt inom ramen för så kallad laglighetsprövning. Genom laglighetsprövning prövas bara beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det betyder att domstolen inte kan fatta ett nytt beslut i frågan, utan endast upphäva beslutet och kräva att kommunen fattar ett nytt beslut.

Sidan uppdaterades den 20 mars 2024