Socialnämnden

Vi ger Luleås invånare stöd och omsorg med ett särskilt ansvar för utsatta individer och familjer. Vårt arbete präglas av kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse och vi bygger för framtidens socialtjänst i syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Luleå.

Grundläggande värderingar

Socialnämndens och förvaltningens arbete ska präglas av:

  • Bemötande – Varje medborgare är unik och ska mötas med omtanke och respekt.
  • Tydlighet – Vår information ska vara korrekt och anpassad till mottagaren.
  • Tillgänglighet – De som söker kontakt med oss ska få den service de behöver utan omotiverat dröjsmål.
  • Kompetens – Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt resurs för varje behov och varje uppgift.

Kontakt

Postadress: Socialförvaltningen Box 212 971 07 Luleå
E-post: socialforvaltningen@lulea.se

Socialnämndens ordförande:
Bodil Wennerbrandt Sevastik, 0920-45 30 00

Alla är välkomna till socialnämndens sammanträden och ta del av ärenden som inte är sekretessbelagda. Av utrymmesskäl vill vi gärna att du anmäler grupper till:

Frida Lundström, nämndssekreterare, 0920-45 30 00
Ann-Christine Halmetkangas, administratör, 0920-45 30 00

 Här tar du del av ärenden som behandlas på socialnämndens nästa sammanträde.

Frågor om socialnämndens protokoll och bilagor besvaras av:  

Frida Lundström, kommunssekreterare, 0920-45 30 00
Ann-Christine Halmetkangas, administratör, 0920-45 30 00

Vissa uppgifter i protokollen kan vara borttagna på grund av personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.

Vision

Genom medvetna satsningar bygger vi förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Luleå.

Socialnämndens och socialförvaltningens arbete ska präglas av kvalitet och utgå från följande grundläggande värderingar:

Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Ledord för vårt kvalitetsarbete är bemötande, tillgänglighet, tydlighet och kompetens.

Arbetssätt

Socialnämnden har ansvaret för att Luleås invånare får vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. 

Socialnämnden kan inte avgöra alla förekommande ärenden inom sitt stora ansvarsområde. Därför har socialnämnden delegerat beslutanderätten i ett stort antal ärenden till anställda i förvaltningen samt till utskotten.

På så sätt kan socialnämnden i stället ägna sig åt viktigare och mer övergripande frågor och styra verksamheten mot angivna mål, som nämnden har bestämt. Därigenom ökar också servicen mot allmänheten och effektiviteten i förvaltningen (snabbare beslut).

Socialnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Läs om socialnämndens ledamöter och ersättare nedan. Socialnämnden sammanträder en gång i månaden.

Socialnämndens arbetsutskott (AU) svarar för beredning av ärenden till socialnämnden. AU sammanträder normalt en gång inför varje nämnd. AU består av fem ledamöter och fem ersättare.

Enskilda utskottet (EU) fattar beslut i enskilda ärenden. EU sammanträder varannan vecka. EU består av tre ledamöter och tre ersättare.

Socialnämndens och utskottens sammanträdesdatum finns nedan.

Läs mer om hur du ansöker om bidrag från föreningar med anknytning till socialnämndens verksamhetsområde.

Bidrag till föreningen från socialförvaltningen

Sidan uppdaterades den 15 mars 2024