Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att Luleå kommun ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar samhällsstruktur som håller hög estetisk kvalitet både i staden och på landsbygd.

Med lagstiftningen som grund utför nämnde tillsyn och prövning inom miljö, byggande, bostadsanpassning, livsmedel, hälsoskydd, tobak/alkohol, receptfria läkemedel mm. Allt i syfte att säkra en hållbar utveckling och våra medborgares hälsa och välbefinnande. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar också aktivt i samhällsbyggnadsprocessen. Från idé till genomförande krävs en god samordning och samverkan för tydlighet i processer och hög kvalitet i det som tillkommer i vår kommun. I det arbetet handlar det mycket om att ha en röd tråd från vår vision till den översiktliga planeringen ned till detaljplan och bygglov och verka för att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vägs in i bedömningarna.

Kontakt: Luleå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 971 85 Luleå
E-post: miljobygg@lulea.se

Ledamötena i miljö- och byggnadsnämnden tillsätts av kommunfullmäktige.
Peder Lundkvist(S) är ordförande och Fredrik Wiberg (M) är vice ordförande.


Fråga om protokoll

Vill du ta del av äldre protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, miljönämnden eller byggnadsnämnden kan du kontakta oss.

Bra att veta

Många av paragraferna i protokollen har bilagor. Dessa bilagor läggs inte ut här av utrymmesskäl.

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna på grund av innehåll av personuppgifter. Dessa uppgifter får inte publiceras, men eftersom handlingarna är offentliga så kan du få ta del av uppgifterna om du kontaktar oss.

Protokoll från nämndens sammanträden finns tillgängliga senast 14 dagar efter nämndens sammanträde.

2022-06-20

I detta reglemente regleras miljö-och byggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter utöver det som sägs i kommunallagen, i andra lagar och författningar samt i gemensamma bestämmelser för Luleå kommuns nämnder.

Miljö-och byggnadsnämnden har hand om följande verksamheter

§1 Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt plan och bygglagen (2010:900) med undantag för planläggning av mark och vatten. Nämnden ska svara för ett aktivt deltagande i samhällsplaneringen och bidra med kompetens och erfarenhetsåterföring.

§2 Miljö och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning gällande utbetalning av bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

§3 Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804), strålskyddslagen (2018:396), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), lagen om internationella hot mot människors hälsa (2006:1570), lagen om handel med receptfria läkemedel (2009:730), tobakslagen (1993:581), alkohollagen (2010:1622), lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425), lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) med tillhörande lokala föreskrifter och allmänna författningar och förordningar samt tillsyn och tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), som inte hanteras av annan nämnd, och tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814).

§4 Miljö-och byggnadsnämnden ska även svara för kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft, att ge energi-och klimatrådgivning till privatpersoner, företag och organisationer, att samordna kommunens arbete med Fairtrade City diplomeringen samt att hantera utbetalning av bidrag för trygghetsboende, enligt Luleå kommuns regelverk för trygghetsboende i Luleå.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§5 Miljö-och byggnadsnämnden ska utöver vad som framgår i detta reglemente följa det fullmäktige beslutat i styrande dokument eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra. I samband med bokslut ska nämnden redovisa hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem

 • i detta reglemente,
 • genom tilldelat kommunbidrag.

§6 Miljö-och byggnadsnämnden ska inom egna verksamheten:

 1. inom ramen för planering-och budgetarbetet utarbeta mål inom sitt verksamhetsområde och samverka för förflyttning i KF mål,
 2. se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande och effektivt sätt,
 3. följa upp, utvärdera och säkra verksamhetens kvalitet där uppföljningen ska vara både kvalitativ och kvantitativ,
 4. långsiktigt planera och strategiskt utveckla verksamheten,
 5. se till att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att budget inte överskrids,
 6. inom av kommunstyrelsen bestämd tid och enligt riktlinjer, utarbeta förslag till budget som ska fastställas av kommunfullmäktige,
 7. inom av kommunstyrelsen bestämd tid och enligt riktlinje, avge delårsrapport, årsredovisning och verksamhetsberättelse,
 8. med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen och verka för att, i de förslag till mål och ramar som utarbetas, en god miljö och goda levnadsbetingelser främjas i kommunen,
 9. i sitt arbete beakta jämställdhets-, miljö-, integrations-, mångfalds-och folkhälsofrågor samt frågor som rör personer med funktionsnedsättning,
 10. bidra till förverkligande av Program för Vision Luleå 2040,
 11. föra dialog och verka för ökad förståelse hos allmänheten,
 12. ha ett arbetsgivar-och arbetsmiljöansvar för personal med undantag för avdelningschefen för miljö-och bygg,
 13. utarbeta risk-och sårbarhetsanalyser för sitt verksamhetsområde enligt lag (2006:544)om kommuners och regioners åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH,
 14. anta en plan för hantering av extraordinära händelser.

§7 Miljö-och byggnadsnämnden äger rätt att:

 1. ge medgivande till undantag från detaljplan enligt 3 kap. 2§ 1 st., fastighetsbildningslagen (1970:988), 9 § 1 st. anläggningslagen (1973:1149), 8 § 1 st. ledningsrättslagen (1973:1144),
 2. med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse med annan om utförande av uppgifter som ankommer på nämnden,
 3. föra kommunens talan och med bindande verkan träffa överenskommelse om avskrivning av kommunens fordran, anta ackord, ingå i förlikning och sluta annat avtal med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller annan författning eller fastställd av kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär). Tala om vilket beslut ni överklagar eller om det är en del av beslutet ni överklagar, t ex avgiften. Ange också varför ni anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring som ni vill ha.

Bifoga handlingar och annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till miljö- och byggnadsnämnden. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Skicka överklagan till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Luleå kommun
971 85 Luleå

Om något är oklart så kan du kontakta oss på:
Miljö- och byggnadsnämnden
Luleå kommun
971 85 Luleå 
Telefon 0920-45 30 00
E-post: miljobygg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 27 oktober 2023