Infrastruktur- och servicenämnden

Infrastruktur- och servicenämndens uppdrag är att i dialog med medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle. Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning.

Infrastruktur- och servicenämnden fullgör kommunens uppgifter avseende vatten – och avloppsförsörjningen, väghållning och trafikfrågor, parker, naturområden och lekplatser, skogsinnehav samt fastigheter som inte förvalts av annan nämnd eller styrelse.

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor.

Till nämndens sammanträden är allmänheten välkommen att närvara i ärenden som inte består av myndighetsutövning.

Här kan du ta del av de ärenden som kommer att behandlas på nästa sammanträde.

Uppgifter om nämndsärenden kan fås från nämndens sekreterare,
Robert Dahlén,  tel 0920-45 30 00.


Uppgifter om nämndsärenden kan fås från nämndens sekreterare,
Robert Dahlén,  tel 0920-45 30 00.

I detta reglemente regleras infrastruktur- och servicenämndens ansvarsområden och uppgifter utöver det som sägs i kommunallagen, i andra lagar och författningar samt i gemensamma bestämmelser för Luleå kommuns nämnder.

Länk till gällande reglementen för ISN finns på lulea.se, styrande dokument. Under fliken Delegationsordningar och reglementen.

Sidan uppdaterades den 8 april 2024